Polityka prywatności (RODO)

Polityka prywatności

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie internetowej, a także zainteresowanie Deventer Sp. z o.o. i naszymi usługami. Aby czuli się Państwo bezpiecznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej, traktujemy poważnie ochronę danych osobowych i ich poufne traktowanie. Publikujemy niniejsze uwagi dotyczące ochrony danych, aby poinformować, kiedy i w jakim celu przechowujemy dane i wykorzystujemy je – oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. W razie pytań dotyczących postępowania z danymi osobowymi prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.
Stały rozwój technologiczny, zmiany w naszych usługach lub określona sytuacja prawna, jak również inne przyczyny mogą wymagać od nas dostosowania naszej polityki prywatności. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie i prosimy o regularne sprawdzanie informacji o aktualnym stanie.

Informacje podstawowe

O ile nie zaznaczono inaczej w poniższych sekcjach, podczas korzystania z naszych stron internetowych nie gromadzimy, nie przetwarzamy ani nie wykorzystujemy danych osobowych. Po uzyskaniu przez Państwa dostępu do naszych stron internetowych nasze serwery internetowe automatycznie zbierają informacje o charakterze ogólnym. Obejmuje to rodzaj przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP używanego komputera, witrynę, z której nastąpiło przekierowanie, odwiedzane strony w naszym portalu oraz datę i czas trwania wizyty. Nie możemy wykorzystać tych informacji do identyfikacji konkretnego użytkownika. Informacje są przez nas analizowane wyłącznie w celach statystycznych i wykorzystywane tylko w celu zwiększenia atrakcyjności, ulepszania zawartości i funkcjonalności naszych stron internetowych.

Pojęcie danych osobowych

Dane osobowe w ogólnym unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) są zdefiniowane w następujący sposób: Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Podstawa prawna do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych:

O ile uzyskamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowił będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku wypełniania postanowień umowy zawartej między Państwem, a Deventer Sp. z o.o. stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania danych, które są konieczne do podjęcia działań przedumownych. Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie koniecznym do wypełniania zobowiązań prawnych przez naszą firmę stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej i jeżeli nie naruszają one interesów, podstawowych praw i podstawowych wolności danej osoby, stosuje się art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako podstawę prawną przetwarzania danych.

Usuwanie danych i czas przechowywania:

Dane osobowe osoby, której dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane natychmiast po ustaniu konieczności przechowywania w określonym celu. Ponadto takie przechowywanie może mieć miejsce, jeżeli ustawodawca europejski lub krajowy przygotował przewidział odpowiednie przepisy, prawa lub inne przepisy unijne, którym podlega administrator. Zablokowanie lub usunięcie danych ma również miejsce, gdy upłynie okres przechowywania określony przez wyżej wymienione przepisy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik dostarczy je samodzielnie, na przykład w celu wykonania zamówienia, ankiety lub rejestracji w celu skorzystania ze spersonalizowanych usług. Tam zostaną Państwo poinformowani o zamierzonym celu przetwarzania i, jeśli to konieczne, poproszeni o wyrażenie zgody na przechowywanie. Dane osobowe gromadzone w kontekście naszych stron internetowych są wykorzystywane bez zgody użytkownika wyłącznie do przetwarzania zamówienia lub przetwarzania zapytań, a w razie potrzeby przekazywane do odpowiedniej firmy w ramach Grupy. Ponadto Państwa zgoda jest konieczna do wykorzystania danych w zarządzanej centralnie przez Roto Frank AG bazie danych klientów i zainteresowanych oraz połączenie danych w ramach Grupy Roto. Wykorzystanie tych danych pozostaje ograniczone do celów reklamowych, badań rynkowych i opinii publicznej i jest możliwe tylko dla oddziałów Roto w UE. W każdej chwili można odwołać swoją zgodę z przyszłym skutkiem. Państwa dane są szyfrowane przed transmisją i przetwarzaniem w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem. Należy pamiętać, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail nie są chronione przed dostępem podczas przesyłania. Państwa dane nie będą sprzedawane, wynajmowane ani udostępniane stronom trzecim w sposób inny niż opisano tutaj. Przekazywanie danych osobowych do instytucji państwowych i władz jest możliwe wyłącznie w ramach zobowiązujących do tego przepisów krajowych. Nasi pracownicy, agencje i dystrybutorzy są zobowiązani do zachowania ścisłej poufności.

Kontakt

Mają Państwo możliwość skontaktowania się z nami, wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail lub telefonicznie. Oczywiście wykorzystamy przekazane nam dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przekazane w momencie kontaktu z nami. Jeśli pytamy w formularzu kontaktowym o dane, które nie są niezbędne do podjęcia kontaktu z Państwem, oznaczamy je zawsze jako opcjonalne. Te informacje służą do konkretyzacji Państwa prośby i usprawnienia obsługi zgłoszenia. Przekazanie tych informacji wyraźnie opiera się na zasadzie dobrowolności i jest dokonywane za Państwa zgodą. Jeśli chodzi o informacje o kanałach komunikacji (na przykład adres e-mail, numer telefonu), wyrażają Państwo również zgodę na kontaktowanie się z Państwem za ich pośrednictwem, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie. W każdej chwili można oczywiście odwołać swoją zgodę z przyszłym skutkiem. Prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Przekazywanie danych do innych spółek grupy

Przekazanie danych osobom trzecim spoza Grupy Roto co do zasady nie ma nigdy miejsca, o ile nie jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub ujawnienie danych jest niezbędne do realizacji stosunku umownego albo wcześniej wyraźnie zgodzili się Państwo na ujawnienie swoich danych. Zewnętrzni usługodawcy i firmy partnerskie otrzymają Państwa dane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji zamówienia. W takich przypadkach zakres przesłanych danych jest ograniczony do wymaganego minimum. Jeśli nasi usługodawcy mają kontakt z Państwa danymi osobowymi, zapewniamy, że w takim samym stopniu zostają zachowane przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Należy również zwrócić uwagę na właściwą politykę prywatności dostawców. Każdy dostawca usług jest odpowiedzialny za swoje usługi, przy czym o ile to możliwe sprawdzamy usługi pod kątem zgodności z wymogami prawnymi.

Przekazywanie danych zewnętrznym dostawcom usług (realizującym zamówienie)

Państwa dane będą przekazywane partnerom serwisowym, pod warunkiem, że działają w naszym imieniu i wspierają Deventer Sp. z o.o. w świadczeniu usług.

Przetwarzanie danych osobowych przez zakontraktowanych usługodawców odbywa się w ramach realizacji zamówienia wg art. 28 RODO.

Wyżej wymienieni usługodawcy uzyskują dostęp tylko do tych danych osobowych, które są wymagane do wykonywania danej czynności. Zabrania się tym usługodawcom przekazywania danych osobowych lub wykorzystywania ich do innych celów, w szczególności do własnych celów reklamowych. Jeśli nasi usługodawcy mają kontakt z Państwa danymi osobowymi, zapewniamy za pomocą środków prawnych, technicznych i organizacyjnych, a także przez regularne kontrole, że są one przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nie dochodzi do komercyjnego ujawnienia Państwa danych osobowych innym firmom.

Narzędzia do optymalizacji stron internetowych

W ramach gromadzenia danych osobowych za pośrednictwem narzędzi optymalizacji strony internetowej opieramy się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w powiązaniu z pkt. 47 preambuły. Na tej podstawie reklama bezpośrednia jest zwykle uzasadnionym interesem. Państwa zainteresowania, podstawowe prawa i podstawowe wolności nie są w tym wypadku ważniejsze niż nasze interesy reklamowe, ponieważ informujemy Państwa kompleksowo o gromadzeniu danych w kontekście naszej polityki prywatności, dając zawsze możliwość rezygnacji (przez link lub ustawienia przeglądarki). Ponadto stosujemy śledzenie pseudonimowe.

Pliki cookie

W niektórych obszarach naszych stron używane są tak zwane pliki cookie. Cookie to mały plik tekstowy zapisany na twardym dysku przez stronę internetową. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie na naszej stronie internetowej nie zbierają żadnych danych osobowych. Używamy informacji zawartych w plikach cookie, aby ułatwić korzystanie z naszych stron i dostosować je do Twoich potrzeb. Na naszej stronie używane są zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookie. Sesyjne pliki cookie są tymczasowymi plikami cookie, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika, dopóki okno przeglądarki nie zostanie zamknięte, a sesyjne pliki cookie nie zostaną usunięte. Stałe pliki cookie są używane w przypadku regularnych odwiedzin i przechowywane w przeglądarce użytkownika przez określony czas (zwykle 1 rok lub więcej). Te pliki nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Ten rodzaj plików cookie służy do ponownego wykorzystania preferencji użytkownika po powrocie na stronę. Oczywiście można przeglądać naszą stronę również bez plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookie były przechowywane na Państwa komputerze, mogą Państwo dezaktywować odpowiednią opcję w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie w ustawieniach systemowych przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat tego działania, można znaleźć w instrukcjach producenta przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że nasza strona internetowa bez plików cookie może mieć ograniczone zastosowanie.

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics. W imieniu operatora tej witryny Google analizuje korzystanie z witryny w celu sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie i świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej oraz korzystaniem z usług internetowych u operatora strony. Po ustaleniach hamburskiego komisarza ds. ochrony danych i swobody informacji z Google na podstawie decyzji okręgu Düsseldorf o zgodnym z zasadami prywatności opracowaniu metod analizy do pomiaru zakresu usług internetowych pod pewnymi warunkami możliwe jest korzystanie z Google Analytics zgodne z zasadami zachowania prywatności i reklamacji. Oczywiście przestrzegamy tych wymagań. W szczególności zwracamy uwagę, że na tej stronie funkcje Google Analytics zostały rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp ();” w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP). Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach uczestniczących w porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP dostarczony w ramach usługi Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych, prosimy zapoznać się ze stroną https://www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz https://www.google.pl/intl/pl/policies/. Google Analytics korzysta z tzw. „cookies”. Informacje na temat korzystania z tej strony internetowej generowane przez pliki cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie przez odpowiednią konfigurację przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki. Kliknięcie tutaj spowoduje zapisanie pliku cookie służącego do rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie informacji w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny: Dezaktywacja Google Analytics.

Menedżer tagów Google

Ze względu na przejrzystość działań zwracamy uwagę, że używamy Menedżera tagów Google. Menedżer tagów Google nie gromadzi danych osobowych. Menedżer tagów ułatwia integrację i administrację naszych tagów. Tagi to małe fragmenty kodu, których można używać między innymi do pomiaru ruchu i zachowań użytkowników, śledzenia wpływu reklam online i kanałów społecznościowych, konfigurowania remarketingu i kierowania do odbiorców oraz testowania i optymalizowania witryn. Używamy Menedżera tagów dla usług Google Analytics i GA Audience. Jeśli zdecydują się Państwo na dezaktywację, Menedżer tagów Google weźmie to pod uwagę. Aby uzyskać więcej informacji o Menedżerze tagów Google, należy zapoznać się ze stroną: https://www.google.com/intl/pl/tagmanager/use-policy.html.

Google reCaptcha

Aby zabezpieczyć nasz formularz kontaktowy przed niechcianym użyciem, korzystamy z usługi reCaptcha firmy Google Inc. Usługa ta umożliwia rozróżnienie, czy zgłoszenie dokonywane jest przez człowieka, czy też jest to nadużycie i zgłoszenie zautomatyzowane przez maszynę (spambota). W tym celu Twój adres IP i wszelkie inne dane wymagane przez Google Inc. dla usługi reCaptcha zostaną przesłane do Google Inc. Dane te podlegają odmiennej polityce prywatności firmy Google Inc. Można ją znaleźć na stronie: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Bezpieczeństwo danych

Inter-Deventer Sp. z o.o. stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych administrowanych przez nas przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z postępem technologicznym.

Prawa zainteresowanych osób

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa względem administratora:
Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą wg art. 15 RODO Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich jak opisano dalej w art. 15 RODO.

  • Prawo do sprostowania Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe zgodnie z art. 16 RODO.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych Zgodnie z zapisami art. 18 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Powiadomimy Państwa przed zniesieniem ograniczenia.
  • Prawo do usunięcia danych Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO, chyba że istnieje wyjątek od obowiązku usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO.
  • Prawo do powiadomienia Zgodnie z art. 19 RODO administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo być poinformowana o tych odbiorcach. Mają Państwo prawo być poinformowani przez administratora o tych odbiorcach.
  • Prawo do przenoszenia danych Ponadto na podstawie art. 20 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, pod warunkiem spełnienia wymogów art. 20 ust. 1 lit. a RODO, lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  • Prawo do sprzeciwu Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw względem Deventer Sp. z o.o. wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych podlegających ochronie Mają Państwo w każdej chwili prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych udzielonej Deventer Sp. z o.o. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu odwołania.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności zostanie zaktualizowana w miarę rozwoju Internetu lub naszej oferty. Zmiany ogłosimy w odpowiednim czasie na tej stronie internetowej. Aby być informowanym o aktualnym stanie naszych przepisów dotyczących korzystania z danych, należy odwiedzać tę stronę regularnie.

Dane kontaktowe:

Deventer Sp. z o.o.
adres: ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 187, 41-200 Sosnowiec
tel.: +48 32 291 90 00
fax. +48 32 674 13 20
e-mail: info@deventer.pl